Disclaimer

Disclaimer

Welkom op de website van CSK Food Enrichment. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van onze site. We merken op dat deze algemene voorwaarden in de loop van de tijd kunnen worden gewijzigd. Gebruikers van de site adviseren we de voorwaarden regelmatig te lezen in verband met mogelijke wijzigingen.

Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door CSK Food Enrichment.

Disclaimer

CSK Food Enrichment zal zich inspannen om actuele en correcte informatie te verstrekken op en via deze website, in de vorm van gegevens, aanbevelingen, diensten of anderszins. CSK Food Enrichment wijst nadrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook af, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, actualiteit, volledigheid en/of de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van enige informatie op of via deze website verkregen en/of van elk product dat op deze website wordt beschreven of aangeboden. Deze afwijzing betreft, maar is niet beperkt tot deze informatie en producten, en geldt ook voor garanties met betrekking tot inbreuk op octrooien, auteursrechten of andere rechten van derden.

Aansprakelijkheid

CSK Food Enrichment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig letsel van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw toegang, of het niet in staat zijn toegang te krijgen, tot deze website, noch uit uw vertrouwen in enige informatie op of via deze website verkregen. Dit geldt voor, maar is niet beperkt tot, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren, tenzij deze schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van CSK Food Enrichment. CSK Food Enrichment is verder evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet, of vertraagd, leveren van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het overbrengen van virussen.

Gekoppelde sites

Deze website kan links of referenties bevatten van of naar andere externe websites. CSK Food Enrichment wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van dergelijke andere sites. Onze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op deze websites. Koppelingen naar dergelijke andere sites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruikers van deze website.

Overige informatie verstrekt door gebruiker

Het staat CSK Food Enrichment voor alle doeleinden vrij alle informatie te gebruiken of te kopiëren en/of materialen die door u zijn verstrekt in dergelijke communicatie, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten, technieken, software of knowhow die daarin wordt aangereikt. Zulke doeleinden kunnen informatie aan derden omvatten en/of het ontwikkelen, produceren en/of vermarkten van goederen of diensten. CSK Food Enrichment is niet gebonden aan een verplichting tot vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijke materialen. U bent gehouden CSK Food Enrichment schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle acties, claims en aansprakelijkheden, geleden aan of opgelopen door CSK Food Enrichment als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van materialen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van een derde of anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

Producten en diensten

Alle informatie verstrekt op of via deze website door of namens CSK Food Enrichment met betrekking tot haar producten en diensten, in de vorm van gegevens, aanbevelingen of anderszins, wordt verondersteld betrouwbaar te zijn. Echter, CSK Food Enrichment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, verwerking of het gebruik van dergelijke informatie, dergelijke producten of diensten, of enig gevolg daarvan. Op alle producten en diensten die door CSK Food Enrichment worden verkocht, zijn onze standaard verkoopvoorwaarden van toepassing (op te vragen via info@cskfood.com). 

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website en is alle informatie op of via deze website (in tekst, afbeeldingen en andere materialen) eigendom van CSK Food Enrichment. CSK Food Enrichment geeft u de mogelijkheid om, alleen voor persoonlijk gebruik of niet-commerciële en informatieve doeleinden, materiaal van deze website weer te geven, op te slaan en te reproduceren, onder de volgende voorwaarden: niets van deze website mag worden verspreid of verkocht voor commercieel gewin of voor politieke doeleinden; niets van deze website mag in enig opzicht worden gewijzigd; de copyrightkennisgeving ("van de website van CSK Food Enrichment") moet op elk exemplaar of gedeelte daarvan verschijnen, alsmede de datum van kopiëren.

Toepasselijk recht, jurisdictie

Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen over de hele wereld. Aangezien elk van deze landen wetten heeft die kunnen verschillen van die van Nederland, stemt u door deze website te bezoeken ermee in dat de Nederlandse wetgeving van toepassing is op alle aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik en de inhoud van deze website of de aan u via deze website verstrekte informatie. U stemt er ook mee in u te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Nederland met betrekking tot dergelijke aangelegenheden.

Scheidbaarheid

Als de algemene voorwaarden op deze website gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven de partijen gebonden aan de overige inhoud van deze voorwaarden. Partijen zullen het nietige gedeelte vervangen door bepalingen die geldig zijn en rechtsgevolgen hebben die zoveel mogelijk overeenkomen met die van het ongeldige gedeelte, waarbij rekening gehouden wordt met de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden.